folder

A Canadian genome-wide association study and meta-analysis confirm HLA as a risk factor for peanut allergy independent of asthma

Authors

 • Y. Asai
 • A. Eslami
 • C.D. van Ginkel
 • L. Akhabir
 • M. Wan
 • D. Yin
 • G. Ellis
 • M. Ben-Shoshan
 • I. Marenholz
 • D. Martino
 • M.A. Ferreira
 • K. Allen
 • B. Mazer
 • H. de Groot
 • N.W. de Jong
 • R. Gerth van Wijk
 • A.E.J. Dubois
 • S. Grosche
 • S. Ashley
 • F. Rüschendorf
 • B. Kalb
 • K. Beyer
 • M.M. Nöthen
 • Y.A. Lee
 • R. Chin
 • S. Cheuk
 • J. Hoffman
 • E. Jorgensen
 • J.S. Witte
 • R.B. Melles
 • X. Hong
 • X. Wang
 • J. Hui
 • A.W.B. Musk
 • M. Hunter
 • A.L. James
 • G.H. Koppelman
 • A.J. Sandford
 • A.E. Clarke
 • D. Daley

Journal

 • Journal of Allergy and Clinical Immunology

Citation

 • J Allergy Clin Immunol 141 (4): 1513-1516

DOI

doi:10.1016/j.jaci.2017.10.047